Kullanım Koşulları ve Şartları

İşbu İnternet Sitesi Kullanım Şart ve Koşulları, Esat Demirtaş’a (Site Sahibi) ait esatdemirtas.com alan adlı internet sitesini (İnternet Sitesi) kullanan kullanıcılar için geçerli olacaktır.

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden ve kullanan (Kullanıcı) tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kullanıcı olarak, işbu Kullanım Koşulları ve Şartlarını tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları ve Şartlarında yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride İnternet Sitesi üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında İnternet Sitesi’nde yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya def’i öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nin kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin erişimine imkân verecek şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı, Kullanım Koşullarında yer alan hususları kabul etmediği takdirde İnternet Sitesi’nin kullanımından vazgeçmelidir.

Site Sahibi tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşullarını ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşullarında yer alan düzenlemelere ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Site Sahibi bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşullarında ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

1. İnternet Sitesi’nin Kullanımına İlişkin Koşullar ve Hükümler

1.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımı esnasında gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşullarına, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Site Sahibinin ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Site Sahibinin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

1.3. Kullanıcı, diğer kullanıcıların İnternet Sitesi’ni kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir davranış veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcıya aittir.

1.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

1.5. İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcıların verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’ni herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Kullanım Koşullarında belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.

Böyle bir durumun tespiti halinde Site Sahibi, Kullanıcının İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartlarında belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Site Sahibi’nin, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikâyet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı, anılan nitelikte kullanımlar sonucu Site Sahibi ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

1.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Site Sahibinin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Site Sahibinden tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

1.7. Site Sahibi, Kullanıcıya, herhangi bir Kullanıcının işbu Kullanım Koşullarına uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

1.8. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde iletişim maksadıyla girdiği bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgilerin kullanım hakkı bizzat ilgili Kullanıcıya ait olup; Kullanıcı bu bilgileri 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Site Sahibinin hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisine ait bilgiler ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Site Sahibinin, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Kullanıcının belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site Sahibi, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

1.10. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Site Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, iletişim ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

1.12. Site Sahibinin, İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan etkinlik takvimlerinde yer alan etkinliklerin içeriğine, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu etkinliklere ilişkin herhangi bir hususta bir taahhüdü bulunmamakta olup; bu tür bir iddiadan bahisle Site Sahibine sorumluluk izafe edilemez.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. “Esat Demirtaş” markası ve logosu, esatdemirtas.com alan adlı İnternet Sitesi, ara yüz, veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Site Sahibi tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Site Sahibinin mülkiyetindedir. Site Sahibi, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Site Sahibinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Site Sahibinin bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcının her ne sebeple olursa olsun 2.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Site Sahibi, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcının İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. Ayrıca Site Sahibinin kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikâyet, takip ve talep hakları saklı olup; Kullanıcı, ihlal durumunda Site Sahibinin ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

3. Kişisel Verilerin Korunması

3.1. Kullanıcı, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Site Sahibi tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Site Sahibi, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı Kullanıcı verilerini, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve ürünler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

3.2. Site Sahibi, Kullanıcı’ya özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları (Kısaca “Çerezler”) yerleştirebilmektedir. Kullanıcı, çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

4. Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Site Sahibi, işbu Kullanım Koşullarını tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5. Mücbir Sebep

Doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Site Sahibinin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

6. Muhtelif Hükümler

6.1. Kullanıcı, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde; Site Sahibinin her türlü kayıtlarının geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

6.3. İşbu Kullanım Koşullarından doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Koşullarının yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

6.4. Site Sahibinin işbu Kullanım Koşullarında anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

7. Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları, Site Sahibi tarafından İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Koşullarını ve Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.